Cát To (modul 1.8-2.2)

Cát bê tông to có modul từ 1.8 đến 2.2.