Cát san lấp

Cát lấp: được khai thác từ sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp.